CHỨNG NHẬN GMP

Một chương trình chứng nhận Thực hành sản xuất tốt hay Thực hành nông nghiệp tốt đưa ra một sự kiểm tra đánh giá và chứng nhận độc lập rằng việc thực hành cơ bản và các điều kiện tiên quyết kéo theo việc thực hiện hiệu quả một chương trình an toàn thực phẩm HACCP. Sự tuân thủ tiêu chuẩn GMP đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu vệ sinh và chế biến có thể được áp dụng cho tất cả các cơ sở chế biến thực phẩm.

  • Giúp giảm chi phí cho việc tái sản xuất và tiền phạt do sự không tuân thủ quy định giảm và hiệu quả hoạt động tăng.
  • Khách hàng, nhân viên, cổ đông, các nhà lãnh đạo và đối thủ cạnh trạnh sẽ ngày càng tôn trọng những tổ chức chứng minh được cam kết của mình về vấn đề an toàn thực phẩm
  • GMP giúp bạn sẵn sàng cho chương trình chứng nhận HACCP

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here