CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP code 2020

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu (HACCP) là nền tảng chính của luật pháp quốc tế và thực hành sản xuất tốt trong mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm.HACCP cũng đóng vai trò quan trọng đối với các tiêu chuẩn phù hợp được chứng nhận, và được thừa nhận là một yếu tố chính của thương mại quốc tế thực phẩm.
HACCP là một công cụ kiểm soát rủi ro được thừa nhận trên toàn thế giới, được sử dụng nhằm chủ động kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm. Một thệ thống HACCP giúp bạn tập trung vào các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thông qua nhận diện các mối nguy, và giúp thiết lập những giới hạn kiểm soát trọng yếu đối với các điểm trọng yếu trong suốt quá trình sản xuất.
Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex CAC đã phát triển các hướng dẫn và tiêu chuẩn codex quốc tế với mục đích cung cấp bảo vệ người tiêu dùng ở cấp độ cao hơn và thực hành công bằng trong thương mại quốc tế thực phẩm và nông sản.
Chương trình chứng nhận HACCP của chúng tôi tối thiểu nhằm đáp ứng các nguyên tắc chính của CAC về vệ sinh thực phẩm và HACCP và chương trình này cũng được điều chỉnh để bao gồm các nguyên tắc thực hành,  các hướng dẫn liên quan đến sản phẩm khác của Codex, hay bất kỳ yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia nào.
Tiêu chuẩn này phù hợp với tổ chức nào?
HACCP thích hợp với tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp thực phẩm, trong đó có các nhà sản xuất cấp 1, các cơ sở chế tạo, cơ sở chế biển, và các tổ chức dịch vụ thực phẩm, những đối tượng muốn chứng minh sự phù hợp của tổ chức mình với các yêu cầu pháp lý về an toàn thực phẩm cấp quốc gia và quốc tế.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here