Giới thiệu về TQCSI

TOTAL QUALITY CERTIFICATION SERVICES INTERNATIONAL

Established in 1995 at Australia, TQCS International is a fully accredited, third party certification body providing certification of International Management Systems. TQCSI now operates throughout Australia, the Pacific, Asia, the Middle East, Europe and Africa with offices in 25+ countries and 10,000+ certificates in 40+ countries, servicing a broad cross section of clients from all sectors of industry. TQCSI can provide certification to companies and organisations anywhere in the world.

Services Quality and reputation were recognized by accreditation of Jas-anz (Australia & Newszealand)- member of International Accreditation Forum (IAF), member of Association of accreditation certification bodies (AACB).

TQCSI has certified for a number of organizations and businesses conforming to ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, GMP, ISO 22715, ISO 15378, ISO 45000, FSSC 22000, ISO 3100, ISO 10002, ISO 1004… and other international standards.

TQCSI Vietnam, member of TQCSI International Group, was established in 2005, we are offerings:

Thành lập từ năm 1995 tại Australia, TQCS International được công nhận là tổ chức Chứng nhận độc lập cung cấp các dịch vụ chứng nhận về các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.  TQCSI đã hiện đang cung cấp dịch vụ trên các khu vực Châu Úc, Châu Á, Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi với các văn phòng tại hơn 30 nước trên thế giới.

Chất lượng dịch vụ và uy tín của TQCSI đã được khẳng định thông qua các tổ chức quốc tế công nhận như Tổ chức công nhận Jas-anz (Australia & Newszealand)- thành viên thuộc Diễn đàn công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), thành viên Hiệp hội các tổ chức chứng nhận được công nhận AACB

TQCSI đã chứng nhận cho nhiều tổ chức và Doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GMP, ISO 22715, ISO 15378, ISO 45000, FSSC 22000, ISO 3100, ISO 10002, ISO 1004… và nhiều tiêu chuẩn khác.

Là thành viên của Tập Đoàn chứng nhận quốc tế TQCS International, TQCSI Vietnam được thành lập năm 2005, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Certification of Management Systems

Chứng nhận Hệ thống quản lý

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485,  ISO 27001, ISO 50001, HACCP Code:2003, GMP, ISO 22715, ISO 15378, ISO 45000, FSSC 22000, ISO 3100, ISO 10002, ISO 1004…

  • Supplier Audit

Đánh giá nhà cung cấp

Tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức tiêu chuẩn, triển khai áp dụng hệ thống theo tiêu chuẩn & các khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

  • Certification of personnel and training                                                                Chứng nhận năng lực chuyên gia tư vấn/ đánh giá và chất lượng các khóa đào tạo

Certification of Management Systems/ Chứng nhận các Hệ thống Quản lý               

As an organization committed to process efficiency and transparency, product and system safety, environmental care, you are probably aware that certification can bring solid recognition from your clients and stakeholders, and get you into a continuous improvement process. We are offering some Certification programs such as: ISO9001, ISO14001,   ISO22000, ISO 13485, ISO 27001, ISO 22715, ISO 15378, ISO 45000, FSSC 22000, ISO 3100, ISO 10002, ISO 1004…TQCSI now operates throughout Australia, the Pacific, Asia, the Middle East, Europe and Africa with offices in 30+ countries and 6,500+ certificates in 40+ countries, servicing a broad cross section of clients from all sectors of industry. TQCSI can provide certification to companies and organisations anywhere in the world

Là Tổ chức cam kết có hệ thống quản lý hiệu quả, sản phẩm và hệ thống an toàn, bảo vệ môi trường, Doanh nghiệp có thể thấy rằng việc được chứng nhận phù hợp sẽ mang lại những sự công nhận của các khách hàng và các cổ đông, giúp Doanh nghiệp liên tục cải tiến. Chúng tôi cung cấp một số Chương trình chứng nhận như: ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO 13485, ISO 27001, ISO 22715, ISO 15378, ISO 45000, FSSC 22000, ISO 3100, ISO 10002, ISO 1004…TQCSI hiện hoạt động trên khắp nước Úc, Thái Bình Dương, Châu Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi với văn phòng tại hơn 30 quốc gia và hơn 6.500 chứng chỉ ở hơn 40 quốc gia, phục vụ một phần lớn khách hàng từ tất cả các ngành. TQCSI có thể cung cấp chứng nhận cho các công ty và tổ chức ở mọi nơi trên thế giới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here